0 Items 0,00 kr Cart

You have no items in your shopping cart.

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1. OMFATTNING, ALLMÄN

1. THOMAS SABO:s onlineshop är endast riktad mot konsumenter. Enligt § 13 i den tyska civilrätten är en konsument en fysisk person som avslutar en laglig transaktion med en dominerande målsättning som inte kan tillskrivas vare sig hans/hennes kommersiella verksamhet eller hans/hennes arbete som egenföretagare. De följande allmänna villkoren och bestämmelserna gäller alla köpekontrakt mellan oss, THOMAS SABO GmbH & Co. KG, Silberstraße 1, D-91207 Lauf, och dig som konsument, som ingåtts när du använt THOMAS SABO:s onlineshop.

2. I samtliga fall är det den senaste versionen av de allmänna villkoren och bestämmelserna som finns tillgängliga på hemsidorna, och därmed är de gällande allmänna villkoren och bestämmelserna vid tidpunkten för avtalets ingående, som är avgörande. Avvikande avtal, motstridiga avtal eller tilläggsavtal är inte en del av kontraktet om vi inte uttryckligen har kommit överens om dessa skriftligen i förväg.

2. KONTRAKTETS INGÅENDE

1. När du avslutar beställningsprocessen genom att aktivera ”köp nu”-knappen binder du dig till att köpa varorna som valts av dig (beställning). Vi kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av din beställning via e-post med hjälp av e-postadressen som du har angett. Denna mottagarbekräftelse är inte ett bindande godkännande av beställningen, men kan dock vara tydligt kopplad till en uttrycklig förklaring av godkännande.

2. Vi har rätt att godkänna avtalet som erbjuds inklusive beställningen inom tre arbetsdagar efter mottagandet. Vi kommer att acceptera beställningen genom en bekräftelse via e-post eller genom att skicka de beställda varorna. Köpekontraktet ingås endast genom detta godkännande. Vi har rätt att avvisa beställningen, exempelvis efter att vi kontrollerat din kreditvärdighet. I detta fall informerar vi dig om avvisningen skriftligen eller via e-post.

3. Vi förbehåller oss rätten att skicka varor endast i brukliga volymer för hushåll .

4. Efter att du fyllt i alla uppgifter och innan den bindande leveransen av beställningen genom aktivering av ”Köp nu”-knappen visas alla beställningsdetaljer för dig. Du har då möjligheten att rätta till inmatningsfel.

5. Kontraktstexten sparas av oss och skickas till dig via e-post tillsammans med dessa allmänna villkor och bestämmelser efter mottagandet av din beställning.

3. PRISER, KOSTNADER OCH BETALNINGSVILLKOR

1. Det pris som anges på THOMAS SABO:s onlineshop när du lägger din beställning är bindande. Priset inkluderar respektive giltig moms, i den mån detta gäller. Ingen moms faktureras för länder utanför EU. I dessa fall betalas tull- och importavgifter av oss.

2. Ett pris som erbjuds i samband med specialerbjudanden är exklusivt begränsat till denna specialkampanj. Speciella kampanjer anges alltid som sådana.

3. Fraktkostnader gäller för leveranser. Dessa avgifter visas för dig innan du slutför din beställningsprocess.

4. Betalningen av varor är i grunden möjlig med kreditkort (säkrade genom 128-bitars SSL-kryptering) PayPal eller med Klarna. Kunder i Tyskland, Österrike och Schweiz kan, beroende på typ och värde på beställningen, också betala genom faktura. De betalningstyper som är tillgängliga för dig visas under beställningsprocessen.

5. När du betalar med ett kreditkort debiteras kreditkortet omedelbart. När du betalar med faktura måste du betala summan inom 21 kalenderdagar efter utfärdandet av fakturan.

6. Kundens rätt att kompensera en motfordring kan endast utnyttjas om dessa motfordringar är obestridda eller har konstaterats vara juridiskt bindande. Du kan endast hävda retentionsrätten om din motfordring baseras på samma kontraktsrelation.

4. LEVERANS, LEVERANSTID OCH FRAKTKOSTNADER

1. Vi skickar till länder inom EU samt till Schweiz. Betalnings- och leveransadressen måste vara i samma land för att göra det möjligt för oss att behandla din beställning.

2. Under beställningsprocessen kommer du att informeras om den bindande period inom vilken vi kommer att skicka varorna om din beställning godkänns (leveranstid). Leveranstiden börjar den första arbetsdagen efter mottagandet av din beställning.

3. Vi skickar endast så länge lagret räcker.

4. Om varorna inte kan levereras av anledningar som du är ansvarig för, tillkommer ytterligare avgifter i händelse av omleverans. I dessa fall betalas frakt- och returkostnader av dig. Vid avbeställning prioriteras punkt 7.

5. FÖRBEHÅLL AV ÄGANDERÄTT

1. De levererade varorna förblir vår egendom tills hela köpesumman betalats.

2. Du måste hantera varorna varsamt tills överföringen av ägandeskap har ägt rum.

3. Innan överförandet av ägandeskap får du varken pantsätta varorna eller ge dem till en tredje part som säkerhet. Du måste informera oss omedelbart skriftligen i händelse av pantsättning, beslag eller tredjeparts placering.

4. Vi förbehåller oss rätten att kräva tillbaka eller beräkna bonusprodukter om förutsättningarna för beviljandet av bonusprodukten inte längre uppfylls. Förutsättning för beviljande av bonusprodukten är att köpekontraktet fortsätter att uppgå till lägsta köpgräns. Lämnar du således tillbaka en vara helt eller delvis, t ex med stöd av ångerrätten, och underskrids därigenom lägsta köpgräns får du ingen bonusprodukt för detta inköp. Skicka i ett sådant fall tillbaka bonusprodukten till oss i samband med att varan returneras. Om du vill köpa bonusprodukten kontakta vår kundtjänst direkt.

6. ANSVAR FÖR FEL

De juridiska bestämmelserna rörande ansvar för fel gäller.

7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

1. THOMAS SABO GMBH & CO. KG ansvarar utan inskränkningar för uppsåt och grov vårdslöshet.

2. THOMAS SABO GMBH & CO. KG ansvarar endast för enkel vårdslöshet såvida väsentliga avtalsskyldigheter (elementära åligganden) åsidosätts. Undantagna är skador till liv, lem och hälsa. Ansvaret är begränsat till avtalstypiska och förutsebara skador.

3. Ansvar vid enkel vårdslöshet är uteslutet när det gäller indirekta och oförutsebara skador, produktions- och nyttjandebortfall, vinstbortfall, uteblivna besparingar och förmögenhetsskador på grund av krav från tredje part. Undantagna är skador till liv, lem och hälsa.

4. Ansvar som går utöver det som nämns i detta avtal är – utan hänsyn till den rättsliga naturen hos det krav som görs gällande – uteslutet. Ovan nämnda ansvarsbegränsningar respektive ansvarsbefrielser gäller dock inte för i lagen tvingande föreskrivet, skuldrelaterat ansvar (t ex enligt produktansvarslagen) eller för ansvar med anledning av en ej skuldrelaterad garanti.

5. Såvida ansvar enligt nummer 2 och 3 är uteslutet eller begränsat, gäller detta även för det personliga ansvar som THOMAS SABO GMBH & CO. KG:s anställda, arbetstagare, företrädare, organ och ombud har.

8. INSTRUKTIONER RÖRANDE ÅNGERRÄTT

Du har följande ångerrätt:

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ge en anledning. Ångerrättsperioden är fjorton dagar från att du eller en tredje part utsedd av dig som inte är transportföretaget har mottagit varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (THOMAS SABO GmbH & Co. KG, Silberstraße 1, D-91207 Lauf; e-post: service@thomassabo.com) om ditt beslut att upphäva detta kontrakt med ett entydigt meddelande (exempelvis, ett brev, ett fax eller via e-post). För detta kan du använda det bifogade exemplet på ett avbeställningsformulär, även om detta inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen är det nödvändigt att meddela oss om att du utövar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer eller som entydigt är anpassade till kundens behov (t ex graverade artiklar). Samtliga graverade smycken är avsedda för slutgiltig försäljning och har graverats enligt kundens anvisningar. THOMAS SABO ansvarar inte för fel som grundar sig på kundens anvisningar eller specifikationer.

EFFEKTER AV UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

Om du avbryter detta kontrakt kommer vi att skicka tillbaka alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för extra kostnader som uppstår till följd av att du väljer en annan form än standardfrakt, den billigaste frakten som erbjuds av oss), omedelbart och senast fjorton dagar från den dag då vi mottar anmälan om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi använda samma betalningssätt som du använde under den ursprungliga transaktionen om inte vi uttryckligen kommit överens om något annat med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har gett oss bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som sker först.

Du måste skicka tillbaka varorna eller lämna in dem till oss utan oskäligt dröjsmål och inte senare än fjorton dagar från dagen du meddelade oss om ditt upphävande av detta kontrakt. Tidsfristen är hållen om du returnerar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar löper ut. De direkta kostnaderna för att returnera varorna betalas av dig. Du måste endast betala för alla potentiella värdeförluster hos varorna om denna värdeförlust är ett resultat av onödig hantering av varorna orsakad av kontroller av sammansättningen, egenskaperna och funktionen hos varorna.

- SLUT PÅ ÅNGERRÄTTSINSTRUKTIONER -

9. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Lagen i Tyska förbundsrepubliken tillämpas, med undantag för FN:s inköpslag, som uttryckligen inte ska tillämpas. Valet av denna lag gäller endast i den mån som skyddet som ges inte är återkallat av obligatoriska bestämmelser i lagen i det land som konsumenten är stadigvarande bosatt.

10. SKRIFTLIG FORM

Ändringar eller tillägg till detta kontrakt måste vara i skriftlig form för att gälla. Detta gäller också ändringar i klausulen om skriftlig form.

11. FRIKÖPSKLAUSUL

Om enskilda klausuler och/eller bestämmelser i kontraktet är eller blir ogiltiga eller omöjliga kommer detta inte att påverka giltigheten av de återstående klausulerna och/eller bestämmelserna i detta kontakt. De fullständigt eller delvis ogiltiga eller omöjliga klausulerna och/eller bestämmelserna kommer då, i enlighet med samtycke hos båda parter, ersättas av klausuler och/eller bestämmelser som juridiskt motsvarar så nära som möjligt den ursprungliga kommersiella avsikten av den ogiltiga eller omöjliga klausulen och/eller bestämmelserna..